PIT

Prawo i podatki – cz.VI – Rozliczamy PIT – kryptowaluty

bitbay zonda

Złożenie zeznania podatkowego za rok poprzedni to jeden z podstawowych obowiązków podatników. Już za kilka dni – 30 kwietnia 2018 r. – mija termin na złożenie zeznania podatkowego za 2017 r.

 

 

 

Autor: Krzysztof Janas, biuro rachunkowe TAXO

Temat: Jak rozliczamy PIT – kryptowaluty.

 

Złożenie zeznania podatkowego za rok poprzedni to jeden z podstawowych obowiązków podatników. Już za kilka dni – 30 kwietnia 2018 r. – mija termin na złożenie zeznania podatkowego za 2017 r., a co wynika z art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 200, z późn. zm., dalej: “ustawa o PIT”). Należy pamiętać, że niezłożenie wspomnianego zeznania podatkowego w ustawowym terminie wiązać się może z popełnieniem wykroczenia skarbowego, zagrożonego karą grzywny w myśl art. 54 ustawy z dnia 10 września 1999 r. – Kodeks karny skarbowy (Dz. U. z 2017 r. poz. 2226, z późn. zm.).

 

Wiele osób zastanawia się, w jaki sposób rozliczyć przychody osiągane z kryptowalut. Niniejszy tekst powstał z myślą o takich osobach, tj. dla których osiąganie potencjalnych dochodów z kryptowalut stanowiło dodatkowe źródło przychodów i które nie czyniły tego w warunkach, o jakich stanowi art. 5a pkt 6 ustawy o PIT, czyli w postaci uprawniającej do uznania, iż była to prowadzona we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły pozarolnicza działalność gospodarcza. Ta dystynkcja jest konieczna, ponieważ dla osób, które dochody z krypto osiągały poprzez posiadane przedsiębiorstwo (prowadząc działalność gospodarczą) jest to czynność – zwłaszcza pod względem księgowym – znacznie trudniejsza. Po drugie zaś takie osoby – co do zasady – korzystają przeważnie lub zamierzają skorzystać z usług profesjonalistów.

 

Tytułem wstępu wyjaśnić należy, że pytanie sformułowane w temacie, czyli “Jak rozliczamy PIT – kryptowaluty ?” to pewne uproszczenie. Łatwiej wyjaśnić, że “rozliczyć PIT – kryptowaluty” to oznacza złożyć takie zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatku – na odpowiednim formularzu – w którym podatnik wykaże, jaka była wysokość przychodów z tytułu handlu kryptowalutami w roku 2017 r. Czym innym jest przecież ewidencjonowanie – najlepiej, gdyby było ono prowadzone na bieżąco – transakcji, których dokonywało się w 2017 r. po to, aby możliwe było ustalenie łącznej wartości odpowiednio przychodów z tego źródła, kosztów jego uzyskania, dochodów/straty i ewentualnie należnej zaliczki na podatek dochodowy. Dopiero te wartości wpisuje się do zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym 2017 r., czyli w skrócie do PIT-u.

 

Czym jest przychód, koszty uzyskania przychodu oraz dochód ? Jaka jest skala podatkowa ?

 

Osoba, która handlowała krypto powinna posiadać zestawienie transakcji  zakupu, sprzedaży i zamiany walut wirtualnych. Ze względu na fakt, że wszelkie transakcje zwykle odbywają się przeważnie w walucie obcej to powinnością podatnika jest nie tylko wypełnienie deklaracji, wskazanie źródła przychodów, ale także dokonanie przewalutowania przychodów, kosztów ich uzyskania i ujęcie ich w prawidłowych datach. W przypadku przychodu uzyskanego w obcej walucie podatnik powinien w takiej sytuacji wycenić je po średnim kursie ogłaszanym przez Narodowy Bank Polski z dnia bezpośrednio poprzedzającego dzień uzyskania przychodu. Zasada ta wynika z art. 11a ustawy o PIT.

 

Datą uzyskania przychodu z krypto będzie dzień otrzymania lub postawienia do jego dyspozycji środków pieniężnych (w walucie lub w złotówkach) ze sprzedaży, a co wynika z ogólnej definicji przychodu i daty (momentu) jego osiągnięcia – zob. art. 11 ust. 1 ustawy o PIT oraz art. 18 ustawy o PIT. Warto podkreślić, że postawienie środków do dyspozycji to nie jest ich wypłata z rachunku giełdy kryptowalutowej na rachunek bankowy podatnika. Przychód został osiągnięty także w sytuacji, gdy w wyniku transakcji podatnik – mówiąc kolokwialnie – zarobił pieniądze (osiągnął “zysk”), których nie wypłacił ale zainwestował ich część lub nawet całość w inne krypto. Takie transakcje – generujące przychody, koszty jego uzyskania – należy wykazać w rocznym zeznaniu podatkowym, albowiem doszło do zbycia praw majątkowych i powstały: przychody, koszty jego uzyskania i w rezultacie dochód/strata.

 

Wśród wykazywanych w deklaracji rocznej kosztów podatkowych wymienić powinno się w takim  przypadku wszelkie faktycznie poniesione i prawidłowo udokumentowane wydatki poniesione w celu nabycia jednostek kryptowalut. Koszty to nie tylko wydatek bezpośredni – czyli koszt nabycia prawa majątkowego, ale również wszelkie wydatki pośrednie, związane z obsługą rynku, jego kontrolą i prowadzeniem transakcji. Koszty wykazać należy w dacie ich poniesienia – zatem wyłącznie w roku, w którym faktycznie zostały one poniesione.

 

W danym roku podatkowym może powstać strata. Strata to sytuacja, gdy podatnik poniósł większe koszty uzyskania przychodów, niż wysokość tych przychodów Strata to przeciwieństwo dochodu. Wykazanie straty w zeznaniu rocznym jest zasadne, ponieważ zgodnie z art. 9 ust. 3 ustawy o PIT o wysokość straty ze źródła przychodów, poniesionej w roku podatkowym, można obniżyć dochód uzyskany z tego samego źródła w najbliższych kolejno po sobie następujących pięciu latach podatkowych, z tym że wysokość obniżenia w którymkolwiek z tych lat nie może przekroczyć 50% kwoty tej straty. Oznacza to zatem, że jeżeli w 2017 r. w rozliczeniu PIT wykaże się stratę w wysokości 5.000,00 złotych (ponieważ np. w grudniu 2017 r. podatnik zainwestował wszystko co zarobił do listopada i jeszcze dołożył z oszczędności pochodzących z innych źródeł), to gdy w 2018 r. osiągnie łączny dochód (na czysto) na poziomie np. 2.500,00 złotych, to będzie uprawniony do rozliczenia części wskazanej straty w zeznaniu rocznym za 2018 r. składanym w 2019 r. W efekcie podatnik nie zapłaci podatku dochodowego za 2018 r. w 2019 r. Tą operację podatnik będzie mógł – w odniesieniu do tego samego źródła – powtórzyć w odniesieniu do kolejnego roku podatkowego, a mianowicie 2019 w rozliczeniu, które złoży w 2020 r.

 

W przypadku sprzedaży praw majątkowych, za jakie są aktualnie postrzegane kryptowaluty – zastosowanie znajduje wyłącznie opodatkowanie według skali podatkowej – 18% dochodu, zaś po przekroczeniu łącznego dochodu w zeznaniu rocznym 85.528,00 złotych – nadwyżka podlega opodatkowaniu stopą 32% (zob. art. 27 ustawy o PIT). Może się zatem w praktyce stać tak, że podatnik ze stosunku pracy osiągnął w roku podatkowym 2017 r. np. dochód na poziomie 85.000,00 złotych, z tego tytułu podlegał pod skalę podatkową na poziomie 18 %, płatnik pobrał zaliczkę na podatek dochodowy w prawidłowej wysokości, zaś dopiero dochody wykazane z krypto, np. w wysokości razem 3.000,00 złotych “na czysto” będą opodatkowane od 2.472,00 złotych (3.000,00 złotych – 528 = 2.472,00 złotych) nadwyżki ponad kwotę 85.528,00 złotych według skali 32 %. Podatnik nie ma możliwości wybrania opodatkowania według podatku liniowego – wynoszącego niezależnie od wysokości dochodu 19 % – jeżeli nie zdecyduje się na założenie pozarolniczej działalności gospodarczej (zob. art. 30c ustawy o PIT).

 

Najistotniejsze znaczenie ma to, że osoba fizyczna która osiągała przychody z krypo w 2017 r., nieprowadząca pozarolniczej działalności gospodarczej, powinna wykazać przychody, koszty uzyskania przychody oraz dochód/stratę z tego źródła w obrębie rubryki pn. ” Prawa autorskie i inne prawa, o których mowa w art. 18 ustawy”. Oznacza to zatem, że ustalone wartości przychód/koszty uzyskania przychodu/dochód (ew. stratę) należy wpisać do odpowiednich pól formularza zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) roku podatkowym 2017 r., a w efekcie w drodze samoobliczenia określić należną z tego tytułu zaliczkę na podatek dochodowy.

 

 

Do kiedy zapłacić należy podatek dochodowy ?

 

Rozliczający się z krypto powinni pamiętać, że 30 kwietnia 2018 r. mija termin nie tylko złożenia rocznego zeznania, ale także zapłaty podatku dochodowego od dochodów uzyskanych z kryptowalut. Wynika to z tego, że stosownie do art. 45 ust. 4 pkt 1 ustawy o PIT w terminie takim samym, w jakim należy złożyć roczne zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu, podatnik powinien wpłacić różnicę między podatkiem należnym wynikającym z zeznania, o którym mowa w ust. 1, a sumą należnych za dany rok zaliczek, w tym również sumą zaliczek pobranych przez płatników. W odniesieniu do dochodów z praw majątkowych, za jakie są na chwilę obecną uznawane przez organy skarbowej kryptowaluty (zob. art. 18 ustawy o PIT), podatnik nie ma obowiązku wpłacać w trakcie roku podatkowego miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy (a jak np. czyni to za Nas pracodawca będący płatnikiem, a w następnym roku przesyła na potwierdzenie tej okoliczności tzw. PIT-11). W tej mierze należy wskazać, że kategorię płatników podatku dochodowego – zobligowanych do uiszczania zaliczek na ten podatek w trakcie roku podatkowego od określonych źródeł przychodu – a także podatników zobligowanych do comiesięcznego samoobliczania należnych zaliczek na podatek dochodowy, określają przepisy rozdziału 7 ustawy o PIT. W przypadku kryptowalut jest natomiast na chwilę obecną tak, że podatek dochodowy należny od dochodów osiągniętych z tego źródła np. w 2017 r., wykazany w zeznaniu rocznym za ten rok podatkowy – podlega wpłacie dopiero do 30 kwietnia 2018 r.

 

Potrzebujesz pomocy przy rozliczeniu się z obortu kryptowalut? Nasi eksperci służą swoim doświadczeniem – pomożemy Ci zmierzyć się z rozliczaniem kryptowalut i nie tylko! odwiedź nas na Taxo-krypto.pl lub znajdź nas na facebooku.

Dla czytelników Bitcoin.pl 5% zniżki  na hasło “bitcoin.pl”.

 

Oferujemy również pomoc prawną: kancelariadekstra.pl

 

[Aktualizacja]

 

Autor: Krzysztof Janas

Temat: Odpowiedź na „Błąd w artykule”.

 

Po publikacji artykułu na temat rozliczania dochodów osób fizycznych – pt. „Jak rozliczamy PIT – kryptowaluty”(1) niektórzy czytelnicy bitcoin.pl zwrócili uwagę, że tekst jest nieprecyzyjny (ew. miałby wprowadzać w błąd), ponieważ nie określa jednoznacznie, czy obejmuje on swoim zakresem wyłącznie osoby fizyczne nieprowadzące pozarolniczej działalności gospodarczej, czy też wręcz przeciwnie – dotyczy on właśnie przedsiębiorców. Źródłem wątpliwości użytkowników forum było to, że możliwość uznania wydatków na kryptowaluty – w odniesieniu do osoby fizycznej nieprowadzącej pozarolniczej działalności gospodarczej – za koszty uzyskania przychodu miałaby występować dopiero w momencie sprzedaży nabytej kryptowaluty. Innymi słowy, czytelnicy bitcoin.pl wskazali, że ich zdaniem:

 

 • „(…) osoba fizyczna (nieprowadząca pozarolniczej działalności gospodarczej) koszt wykazuje w momencie sprzedaży i dochód to sprzedaż minut koszt niezależnie od tego kiedy ten koszt powstał, dopuszczalna zasada FIFO.

 

Zdaniem niżej podpisanego twierdzenie powyższe – w aktualnym stanie prawnym i postrzegania kryptowaluty jako innego prawa majątkowego – jest nieuprawnione.

 

Tytułem wstępu:

 1. przywołany tekst odnosi się przede wszystkim do osób fizycznych nieprowadzących pozarolniczej działalności gospodarczej;
 1. w wąskim zakresie treści zawarte w tekście odnoszą się także do przedsiębiorców – przy czym omówienie występujących różnic (dość istotnych) w zakresie rozliczania dochodów z krypto, a przede wszystkim sprostania wymogowi prowadzenia rzetelnej księgowości(2), wymagałoby odrębnego opracowania.

 

DLACZEGO NIE MOŻNA „WYKAZAĆ” KOSZTU UZYSKANIA PRZYCHODU, A JAKIM JEST WYDATEK PONIESIONY NA NABYCIE KRYPTO, W MOMENCIE JEGO SPRZEDAŻY?

 

Odnosząc się jednak do szczegółów – uwag użytkowników forum – wskazuję, że uwzględnieniu kosztów uzyskania przychodu wartości nabytych walut – np. pod koniec 2017 dopiero w 2018 r., w momencie ich sprzedaży, sprzeciwia się art. 9 ust. 1 w zw. z art. 22 ust. 4 ustawy o PIT, albowiem:

 

 • powołany art. 22 ust. 4 ustawy o PIT stanowi, że koszty uzyskania przychodów są potrącane tylko w tym roku podatkowym, w którym zostały poniesione, z zastrzeżeniem ust. 5, 6 i 10 ustawy o pit (te zastrzeżenia nie dotyczą przychodów i kosztów związanych z obrotem krypto, a ponadto odnoszą się do przedsiębiorców,

 

przy czym także tutaj istotne jest różnienie na koszty uzyskania przychodów bezpośrednio i pośrednio odnoszące się do przychodów);

 

 • nie ma podstaw prawnych, aby rozpoznać koszt uzyskania przychodu, a jakim jest niewątpliwie nabycie krypto w celu jego późniejszej sprzedaży docelowo z zyskiem, dopiero w momencie jego sprzedaży, czyli w przyszłości (a do tego w ogromnym uproszczeniu sprowadza się „metoda FIFO”(3)), gdyż taki model rozpoznawania kosztów uzyskania przychodu znajdowałby zastosowanie w innych sytuacjach, o czym dalej tytułem przykładu mowa dalej;
 • byłoby to ominięcie reguły wynikającej z art. 9 ust. 3 ustawy o PIT (który to przepis mówi o tym, co się dzieje gdy koszty przewyższają przychody i w jakim czasie można rozliczyć stratę).

 

Trzeba w tym miejscu powtórzyć, że wirtualna waluta nie mieści się w kategorii instrumentu finansowego (w tym jednostki pieniężnej, instrumentu rynku pieniężnego, papieru wartościowego, elektronicznego instrumentu płatniczego) pomimo tego, że katalog instrumentów finansowych – a szczegółowiej rzec ujmując, instrumentów finansowych o charakterze pochodnym – nie ma charakteru zamkniętego, w sensie wynikającym z ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz ustawy o elektronicznych instrumentach płatniczych. Można byłoby zrobić tak jak sugerowali użytkownicy forum bitcoin.pl, gdyby krypto uznać za papier wartościowy, czy inny instrument finansowy.

 

W przypadku np. papierów wartościowych(4) to jest tak, że zgodnie z generalną zasadą ustalania kosztów uzyskania przychodów, kosztami uzyskania przychodów są wszelkie koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów, lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem jednak kosztów wymienionych w art. 23 ustawy o PIT. W ust. 1 pkt tego artykułu zostało określone, że za koszty uzyskania przychodów nie uważa się wydatków na objęcie lub nabycie udziałów albo wkładów w spółdzielni, udziałów (akcji) w spółce mającej osobowość prawną oraz innych papierów wartościowych, a także wydatków na nabycie jednostek uczestnictwa w funduszach kapitałowych. Wydatki takie są jednak kosztem uzyskania przychodu przy ustalaniu dochodu z odpłatnego zbycia tych udziałów (akcji), wkładów oraz innych papierów wartościowych.

 

Koszty uzyskania przychodów – w odniesieniu do podmiotu zajmującego się obrotem papierami wartościowymi – można podzielić na dwie grupy:

 1. bezpośrednio przypisane do konkretnej transakcji np. koszt nabycia odpłatnie zbywanego papieru wartościowego (cena jednostki x liczba papierów wartościowych),
 2. koszty poniesione przez podatnika w roku podatkowym związane np. z obsługą rachunku przez biuro maklerskie.

 

Z powyższych przepisów wynika, że wydatek poniesiony na nabycie akcji, w momencie ich zakupu nie stanowi kosztu uzyskania przychodu. Przedmiotowy wydatek staje się jednak kosztem uzyskania przychodu, ale dopiero w momencie ich zbycia, przy ustalaniu dochodu z odpłatnego zbycia tych konkretnych akcji. Te reguły nie mają odniesienia do krypto, ponieważ krypto to nie jest papier wartościowy. Wskazana reguła ma charakter szczególny. Wszelkie reguły (zasady) szczególne – upraszczając – stosuje się wtedy, gdy przepis na to pozwala.

 

Wreszcie na potwierdzenie przedstawionego poglądu wskazuję na art. 9 ust. 3 ustawy o PIT, który głosi, że o wysokość straty ze źródła przychodów, poniesionej w roku podatkowym, można obniżyć dochód uzyskany z tego źródła w najbliższych kolejno po sobie następujących pięciu latach podatkowych, z tym że wysokość obniżenia w którymkolwiek z tych lat nie może przekroczyć 50% kwoty tej straty. Przepis ust. 3 nie ma zastosowania do strat:

 

 • z odpłatnego zbycia rzeczy i praw majątkowych, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8, oraz
 • ze źródeł przychodów, z których dochody są wolne od podatku dochodowego.

 

Jak już wspominałem, zbycie krypto to przychód o jakim mowa w art. 10 ust. 1 pkt 7 ustawy o PIT, czyli kapitały pieniężne i prawa majątkowe, w tym odpłatne zbycie praw majątkowych innych niż wymienione w pkt 8 lit. a-c ustawy o PIT. Potwierdza to także treść art. 18 ustawy o PIT, który stanowi, że za przychód z praw majątkowych uważa się w szczególności przychody z praw autorskich i praw pokrewnych w rozumieniu odrębnych przepisów, praw do projektów wynalazczych, praw do topografii układów scalonych, znaków towarowych i wzorów zdobniczych, w tym również z odpłatnego zbycia tych praw.

 Reasumując, skoro:

 

 • kryptowaluta to nie jest papier wartościowy (czy np. pochodny instrument finansowy), ale prawo majątkowe;
 • przychód powstający z odpłatnego zbycia tego prawa majątkowego nie kwalifikuje się do źródła przychodów, o jakim mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o PIT, ale do źródła o jakim mowa w art. 10 ust. 1 pkt 7 ustawy o PIT;
 • za koszty uzyskania przychodów uważa się wydatki poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zabezpieczenia źródła przychodów (pomijając wydatki opisane w art. 23 ustawy o PIT);
 • w obrębie art. 23 ustawy o PIT nie ma przepisu odnoszącego się do wydatków ponoszonych przez tradera na nabycie krypto;
 • w odniesieniu do tradera nieprowadzącego pozarolniczej działalności gospodarczej – zajmującego się kryptowalutą – nie ma zastosowania żadna z zasad szczególnych ustalania dochodu przewidziana w przepisach rozdziału 5 ustawy o PIT;
 • możliwość rozpoznania (uwzględnienia) wydatków poniesionych na nabycie krypto

 • art. 9 ust. 2, 3, 3a ustawy o PIT pozwala na stwierdzenie w danym roku podatkowym straty;

 

to wydatki na nabycie krypto poniesione np. pod koniec 2017 r. – które ma zostać/zostanie sprzedane w 2018 r. – stanowią koszty uzyskania przychodu w momencie ich poniesienia, czyli w 2017 roku. W konsekwencji może stać się tak, że koszty uzyskania przychodów przekraczają sumę uzyskanych przychodów, co generuje stratę z tego źródła przychodów.

 

„DLA MNIE BOMBA , BO NIE MUSZE PŁACIĆ PODATKU”.

 

Nabycie praw majątkowych pod koniec np. 2017 r. stanowiło wydatek, który należało rozpoznać jako koszt uzyskania przychodu. Owszem kwota ta obniżyła dochód, a w konsekwencji podatek dochodowy wyniósł 0 złotych – wszak podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych nie jest przychód, ale dochód. W sytuacji jednak, gdy podatnik postanowi wysprzedać w 2018 r. całe posiadane krypto (lub znaczną jego część), które ma – a załóżmy, że jego wartość rynkowa wynosi 100.000,00 złotych – a w rozliczeniu za ubiegły rok wyszła strata na poziomie 20-30 tysięcy złotych, to będzie mógł o wysokość tejże straty ze źródła przychodów, poniesionej w poprzednim roku podatkowym, obniżyć dochód uzyskany z tego samego źródła w najbliższych kolejno po sobie następujących pięciu latach podatkowych, z tym że wysokość obniżenia w którymkolwiek z tych lat nie może przekroczyć 50% kwoty tej straty.

 

Innymi słowy, hipotetyczny podatnik, który wreszcie postanowi upłynnić posiadany majątek do waluty tradycyjnej, osiągnie znaczny dochód np. 2018 r. W konsekwencji podatek dochodowy – „w pewnym sensie za 2017 r.” – zapłacić będzie musiał w 2019 roku, bowiem dochód w 2018 r. do opodatkowania podatkiem dochodowym wyniesie 85.000,00-90.000,00 złotych [100.000,00 – 15.000/20.000,00 złotych (50 % ubiegłorocznej straty)]. Innymi słowy, jeżeli ktoś zakłada inwestycje w krypto długoterminowe dłuższe niż 5 lat, to mogą być one nierentowne (przepadnie możliwość zużycia „wypracowanej na ich nabycie” straty).

 

Nie jest zatem tak, że inwestor będzie w stanie w nieskończoność przekładać obowiązek zapłaty podatku dochodowego na przyszłość w ten sposób, że wciąż będzie inwestował (wykazywał większe koszty uzyskania przychodu, aniżeli przychód). Wszak zasadniczym celem zajmowania się krypto jest wypracowanie dochodu, czyli finalna sprzedaż krypto po to, uzyskać walutę tradycyjną za którą nabyć można większość dóbr i usług.

 

W kolejnym artykule postaram się przybliżyć podstawowe zasady księgowości dla przedsiębiorcy zajmującego się handel krypto ze wskazaniem różnic występujących w odniesieniu do osoby fizycznej niebędącej przedsiębiorcą. Podstawowa różnica sprowadza się do tego, że przedsiębiorca musi prowadzić księgi rachunkowe lub podatkowe księgi przychodów i rozchodów, zaś kryptowaluty – według dominującej linii interpretacyjnej – powinno traktować się jak „towary handlowe”.

 

1 http://bitcoin.pl/wiadomosci/prawo-i-polityka/1614-prawo-i-podatki-cz-vi-rozliczamy-pit-kryptowaluty

2 Zob. art. 24a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 200, z późń. zm., dalej: „ustawa o PIT”)

3 Warto wskazać, że nazwa FIFO jest to skrót pochodzący od angielskiego określenia First In, First Out –

dosłownie: pierwsze weszło, pierwsze wyszło. Jest to metoda kolejki lub metoda ceny najwcześniejszej, jest

metodą wyceny produktów na magazynie i ich rozchodu, polegającą na księgowaniu rozchodu począwszy od tej

jednostki towaru, która została przyjęta do magazynu najwcześniej. Metodę FIFO stosuje się także przy

określeniu wartości portfela papierów wartościowych lub jednostek uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym. Jest też ogólną zasadą, zgodnie z którą towary najdłużej składowane w magazynie wydawane są w pierwszej kolejności.

4 Papiery wartościowe, według definicji przewidzianej w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2017 r. poz. 1768, z późn. zm.) to: akcje, prawa poboru, prawa do akcji, warranty subskrypcyjne, kwity depozytowe, obligacje, listy zastawne, certyfikaty inwestycyjne, inne zbywalne papiery wartościowe, tym inkorporujące prawa majątkowe odpowiadające prawom wynikającym z akcji lub z zaciągnięcia długu, wyemitowane na podstawie właściwych przepisów prawa polskiego lub obcego, inne zbywalne prawa majątkowe, które powstają w wyniku emisji, inkorporujące uprawnienie do nabycia lub objęcia papierów wartościowych określonych w poprzednich punktach lub wykonywane poprzez dokonanie rozliczenia pieniężnego (prawa pochodne).

Tagi
bitcoin Jak rozliczyć kryptowaluty PIT podatek Polska prawo

Newsletter Bitcoin.pl

Więcej niż bitcoin i kryptowaluty. Najważniejsze newsy i insiderskie informacje prosto na Twój email.

Dbamy o ochronę Twoich danych. Przeczytaj naszą Politykę Prywatności.

BitcoinBTC
20 371,85 USD6,51%
EthereumETH
1163,39 USD10,59%
TetherUSDT
1,00 USD-0,03%
USD CoinUSDC
1,00 USD-0,03%
Binance CoinBNB
234,57 USD8,27%
Binance USDBUSD
1,00 USD-0,03%
XRPXRP
0,33 USD3,60%
CardanoADA
0,47 USD4,63%
SolanaSOL
35,96 USD9,68%
HEXHEX
0,04 USD10,43%
DogecoinDOGE
0,07 USD4,82%
DaiDAI
1,00 USD-0,09%
TRONTRX
0,07 USD4,50%
PolkadotDOT
7,07 USD5,14%
LEO TokenLEO
5,75 USD-1,97%
Wrapped BitcoinWBTC
20 354,36 USD6,37%
Shiba InuSHIB
0,00 USD6,31%
AvalancheAVAX
18,13 USD8,75%
Lido Staked EtherSTETH
1126,56 USD10,65%
PolygonMATIC
0,53 USD16,38%