Regulamin korzystania z serwisu

Uncategorised

Regulamin korzystania z usług portalu Bitcoin.pl Postanowienia ogólne § 1 1. Portal bitcoin.pl, dalej: Portal jest udostępniany przez Blockchain Press […]

bitbay zonda

Regulamin korzystania z usług portalu Bitcoin.pl

Postanowienia ogólne
§ 1

1. Portal bitcoin.pl, dalej: Portal jest udostępniany przez Blockchain Press Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Hoża 86 / 410, 00-682 Warszawa wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000756131, o kapitale zakładowym w wysokości 20.000 zł oraz nr NIP: 7010890915 (zwana dalej także: Administratorem)
2. Portal tworzony jest przez entuzjastów nowych technologii i walut wirtualnych, którzy widząc potencjał rozwojowy tej branży stawiają sobie za zadanie przystępne przedstawienie nierzadko skomplikowanych zagadnień szerokiemu gronu Czytelników. Twórcy pragną tworzyć zorganizowaną i dobrze poinformowaną społeczność, która będzie mogła:
popularyzować wiedzę o wykorzystaniu nowych technologii w biznesie czy administracji państwowej;
wzajemnie wspierać się w podejmowaniu działalności gospodarczej i wymieniać się doświadczeniami;
wpływać na proces legislacyjny w Polsce;
wpływać na rozwój sektorów gospodarki, w szczególności usług płatniczych, w których możliwe jest zastosowanie nowych technologii.
3. Redaktorem naczelnym portalu jest Paweł Bińkowski
4. Korzystanie z portalu odbywa się na zasadach wynikających z niniejszego Regulaminu, o ile nie zastrzeżono inaczej.
5. Treści dostępne na Portalu mają charakter wyłącznie informacyjno-edukacyjny. Artykuły ani w całości ani w części nie stanową „rekomendacji” w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów (Dz.U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715).
6. Korzystanie z Portalu jest bezpłatne, o ile nie ustanowiono opłat w dostępie do wyodrębnionej usługi.
7. Utrzymanie portalu oraz tworzenie treści pokrywane jest z przychodów uzyskiwanych z tytułu usług reklamowych. Konsekwencją powyższego jest wyświetlanie reklam obok treści wiodących.

Zasady korzystania
§ 2

1. Korzystanie z Portalu jest dobrowolne, jednakże wcześniej Użytkownik zapoznaje się i akceptuje zasady korzystania z Portalu wyrażone w niniejszym Regulaminie, Politykach Portalu oraz netykiecie (zbiorze reguł zachowania się obowiązującym w sieci Internet, zgodnie z tzw. zasadą RIGCZu – rozumu i godności człowieka).
2. Prawa do Portalu wraz z jego elementami takimi jak: serwer, kod źródłowy, domena, grafika, treść należą do Administratora lub podmiotów współpracujących z Administratorem, z których Administrator korzysta na podstawie odpowiednich licencji i podlegają ochronie prawnej.
3. Użytkownik Portalu nie nabywa żadnych praw do elementów składowych Portalu z samego tytułu korzystania z nich.
4. Użytkownicy mogą korzystać z udostępnionych im elementów w ramach dozwolonego użytku osobistego, chyba że otrzymali zgodę od Administratora na korzystanie w szerszym zakresie.
5. Użytkownik powstrzymuje się od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Portalu, w tym jakiegokolwiek ingerowania w zawartość Portalu lub jego elementy techniczne.
6. Zakazane jest umieszczanie przez uczestników na łamach portalu treści:
sprzecznych z prawem,
sprzecznych z dobrymi obyczajami (w szczególności obraźliwych, wulgarnych), propagujących piractwo (zwierających odnośniki do stron z nielegalnymi plikami, nielegalnym oprogramowaniem itp.),
naruszających prawa innych osób (w szczególności nawołujących do pogardy, dyskryminacji rasowych i obraźliwych dla cudzych uczuć religijnych, nienawiści i przemocy w jakiejkolwiek formie, lub treści, które takie czyny usprawiedliwiają lub gloryfikują, godzących w cudzą godność, naruszających cudzą prywatność lub inne dobra osobiste),
naruszających zasady współżycia społecznego,  będących atakiem personalnym na innych uczestników portalu,  powszechnie uznanych za naganne, stanowiących przekaz reklamowy wiadomości przesyłanych łańcuszkowo
materiałów naruszających prawa licencyjne.
7. W razie wykrycia naruszeń z niniejszego paragrafu, Administrator będzie dochodził ochrony swoich praw w drodze polubownej, a w razie konieczności na drodze postępowania sądowego.

Wymagania techniczne
§ 3

Korzystanie z Serwisu wymaga spełnienia przez system teleinformatyczny Użytkownika następujących wymagań technicznych:
a) posiadanie urządzenia – umożliwiającego dostęp do sieci Internet, wyposażonego w sprawny system operacyjny, np. Android, IOS, Linux lub Windows – z zainstalowaną aktualną wersją przeglądarki internetowej – zapewniającej dostęp do zasobów sieci Internet, takiej jak: Internet Explorer, Opera, Mozilla Firefox, Safari, Google Chrome lub innej kompatybilnej.
b) do korzystania z niektórych usług Portalu, niezbędne jest przejście procesu rejestracji na Portalu oraz posiadanie aktywnego adresu e-mail.

Odpowiedzialność Administratora Portalu
§ 4

1. Administrator nie gwarantuje nieprzerwanego i niezakłóconego dostępu do Portalu. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za występujące przerwy lub uchybienia w działalności Portalu w sytuacji, gdy wynika to z siły wyższej lub spowodowane jest działaniem podmiotów trzecich i jest niezależne od jego woli.
2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treść reklam zamieszczanych w Portalu oraz za wszelkie treści pochodzące od i rozpowszechniane w Portalu przez podmioty zewnętrzne (w szczególności treści pochodzące od i rozpowszechniane przez samych użytkowników Portalu). Udostępnienie przez Administratora możliwości zamieszczenia i rozpowszechniania treści ogranicza się jedynie do udostępnienia rozwiązań technicznych
3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu szkód spowodowanych działaniami lub zaniechaniami użytkowników Portalu, w tym za korzystanie przez nich z Portalu w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami prawa, niniejszymi Zasadami lub Politykami Portalu oraz szkód wynikających z podania niepełnych lub nieprawdziwych danych Użytkownika.
4. Administrator oraz Redaktor Naczelny nie ponoszą odpowiedzialności za opublikowanie treści wskazanych w art. 42 Ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. – Prawo prasowe [Dz.U.2018.0.1914], są to m.in.: komunikaty PAP, treści urzędowe oraz treść ogłoszeń i reklam publikowanych, stosownie do art. 32 Prawa Prasowego.

Reklamacja
§ 5

1. Użytkownik może zgłaszać reklamacje dotyczące opisanego w Regulaminie funkcjonowania Portalu
2. Roszczenie reklamacyjne można złożyć drogą elektroniczną poprzez formularz kontaktowy dostępny w zakładce Kontakt na stronie Portalu lub wysyłając w formie listu poleconego na adres: Blockchain Press Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Hoża 86 / 410, 00-682 Warszawa
3. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać co najmniej:

imię i nazwisko oraz adres e-mail, pod którym Użytkownik występuje w Serwisie, opisanie funkcjonalności, której reklamacja dotyczy lub innych okoliczności uzasadniających reklamację, a także konkretnie oznaczone żądanie Użytkownika związane ze składaną reklamacją.
4. Roszczenia reklamacyjne rozpatrywane są w terminie 14 dni od dnia otrzymania zgłoszenia wraz z dokładnym opisem reklamacji. Użytkownik otrzyma informację o sposobie rozpatrzenia roszczenia reklamacyjnego drogą korespondencji elektronicznej na adres wskazany w roszczeniu reklamacyjnym albo na adres do korespondencji wskazany w roszczeniu reklamacyjnym złożonym w formie listu poleconego.

Ochrona danych osobowych
§ 6

1. Administrator przetwarza dane osobowe użytkownika w razie zaistnienia przesłanki legalizacyjnej lub w razie udzielenia przez Użytkownika zgody świadomej i dobrowolnej.
2. Administrator nie przekazuje danych osobowych Użytkowników innym podmiotom, o ile Użytkownik nie udzielił na to wyraźnej zgody.
3. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych określono w Polityce Prywatności.
4. Administrator zastrzega sobie prawo do udostępnienia danych osobowych Użytkownika, a także treści publikowanych przez Użytkownika w Portalu, jeżeli obowiązek udostępnienia wynika z obowiązujących przepisów prawa.

Postanowienia końcowe
§ 7

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 19.03.2019, przy czym Administrator zastrzega sobie prawo do jego zmian. Zmienione postanowienia Regulaminu obowiązują po upływie terminu 2 dni od dnia ich opublikowania na Portalu.

 

REGULAMIN NEWSLETTER

obowiązujący od dnia 19.03.2019 roku.

 1. Na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2013 poz. 1422), firma lockchain Press Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Hoża 86 / 410, 00-682 Warszawa wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000756131, zwana dalej Bitcoin.pl, określa w niniejszym Regulaminie zasady korzystania z usługi Newsletter.
 2. Przed wyrażeniem zgody na korzystanie z usługi Newsletter należy uważnie zapoznać się treścią niniejszego Regulaminu.
 3. W ramach usługi Newsletter Bitcoin.pl, za pośrednictwem poczty elektronicznej, na podany przez Użytkownika adres e-mail, będzie wysyłał informacje w formie listu elektronicznego (e-mail). Usługa Newsletter świadczona jest nieodpłatnie na czas nieoznaczony lub do momentu rezygnacji przez Użytkownika z usługi Newsletter lub też do momentu zakończenia świadczenia usługi Newsletter przez Bitcoin.pl, co może nastąpić w dowolnym momencie.
 4. Newsletter zawiera informacje o newsach i pomysłach na zabezpieczanie i pomnażanie kapitału kryptowalutowego, a także ofercie podmiotów z współpracujących z Bitcoin.pl, tj. produktów i usług, aktualnych promocji a także innych informacji dotyczących Bitcoin.pl oraz podmiotów współpracujących, w tym dotyczących opinii, konkursów, wydarzeń, nowości itp.
 5. Każdy Newsletter zawiera:
  • informację o Administratorze Danych Osobowych jako nadawcy Newslettera,
  • wypełnione pole „Temat” określające treść Newslettera,
  • możliwość rezygnacji z usługi Newsletter.
 6. Korzystanie z usługi Newsletter jest uzależnione od posiadania przez Użytkownika komputera lub innego urządzenia multimedialnego z dostępem do sieci Internet, dowolnej przeglądarki internetowej oraz od posiadania przez Użytkownika aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail). 
 7. Zamówienie usługi Newsletter następuje poprzez dokonanie przez Użytkownika następujących czynności rejestracyjnych na stronie internetowej www.bitcoin.pl:
  • wprowadzenie poprawnego adresu poczty elektronicznej (adresu e-mail) Użytkownika w formularzu, zamieszczonym na stronie internetowej www.bitcoin.pl,
  • naciśnięcie (kliknięcie) przycisku „Zapisz mnie”,
  • zalogowanie się przez Użytkownika na podany w formularzu adres poczty elektronicznej (e-mail),
  • otwarcie automatycznej wiadomości elektronicznej e-mail wysłanej przez Bitcoin.pl i wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz na komunikację marketingową, jak również na przesyłanie informacji handlowych na wskazany przez Użytkownika w formularzu adres e-mail.
  • zapoznanie się z treścią niniejszego Regulaminu będącego odnośnikiem (linkiem) w automatycznej wiadomości elektronicznej e-mail wysłanej przez Bitcoin.pl na adres poczty elektronicznej podanej w formularzu,
  • kliknięcie linku potwierdzającego rejestrację umieszczonego w przesłanej przez Bitcoin.pl automatycznej wiadomości elektronicznej e-mail.
 8. Naciśnięcie (kliknięcie) w link potwierdzający rejestrację powoduje, że adres poczty elektronicznej Użytkownika (e-mail) będzie od tego momentu wykorzystywany w celu realizacji usługi Newsletter.
 9. Podanie w formularzu, podczas czynności rejestracyjnych, adresu poczty elektronicznej (e-mail) Użytkownika jest niezbędne do świadczenia usługi Newsletter. Podanie w formularzu dodatkowych danych osobowych leży w sferze uznania Użytkownika, a ich przetwarzanie uzależnione jest od zgody Użytkownika. Dane te służą do ustalania profilu Użytkownika i pozwalają na dostosowanie zawartości Newslettera do jego indywidualnych potrzeb.
 10. Użytkownik może w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, zrezygnować z usługi Newsletter, klikając w link umieszczony w stopce każdego Newslettera wybierając przycisk „tutaj” w treści zdania „Jeśli nie chcesz otrzymywać w przyszłości podobnych wiadomości kliknij tutaj”.
 11. Zaprzestanie wysyłania informacji na podany adres e-mailowy następuje natychmiastowo i sygnalizowane jest komunikatem potwierdzającym operację.
 12. Reklamacje dotyczące usługi Newsletter można składać:
  • za pośrednictwem wiadomości wysłanej na adres mailowy: pawel.binkowski@bitcoin.pl
  • z uwzględnieniem tego, że zgłoszenie reklamacji powinno zawierać w szczególności: opis sprawy, której dotyczy reklamacja, adres poczty elektronicznej (e-mail) podany podczas rejestracji dotyczącej usługi Newsletter oraz adres poczty elektronicznej (e-mail) lub adres tradycyjny do korespondencji, na który ma zostać wysłana odpowiedź na reklamację.
 13. Rozpatrzenie reklamacji oraz udzielnie odpowiedzi o sposobie jej rozpatrzenia nastąpi w terminie czternastu dni od daty otrzymania zgłoszenia przez Bitcoin.pl chyba, że przepisy prawa stanowią inaczej. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Użytkownik zostanie poinformowany zgodnie z danymi wskazanymi w zgłoszeniu reklamacyjnym.
 14. Niniejszy Regulamin dostępny jest nieodpłatnie na stronie www.bitcoin.pl w formie, która umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści niniejszego Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik.
Tagi

Newsletter

Najważniejsze newsy i insiderskie informacje prosto na Twój email.

Dbamy o ochronę Twoich danych. Przeczytaj naszą Politykę Prywatności.