za
art btc

Omówienie skutków projektu nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w zakresie kryptowalut

European Halving Party 2024

Aktualnie – tj. od formalnie 25 września 2018 r. – w Sejmie RP procedowany jest rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw. Przedmiotowy projekt dotyczy szeregu zagadnień – uproszczenia prawa podatkowego w zakresie podatków dochodowych i uszczelnienia systemu podatków dochodowych poprzez zmiany przepisów prawa podatkowego.

 

Aktualnie – tj. od formalnie 25 września 2018 r. – w Sejmie RP procedowany jest rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw. Przedmiotowy projekt dotyczy szeregu zagadnień – uproszczenia prawa podatkowego w zakresie podatków dochodowych i uszczelnienia systemu podatków dochodowych poprzez zmiany przepisów prawa podatkowego. Jednym z zagadnień, które wskazana ustawa ma unormować są aspekty prawno-podatkowe wynikające z obrotu kryptowalutami.

 

Ustawa – co najistotniejsze – definiuje waluty wirtualne. z podatkowego punktu widzenia, czyniąc to jednak poprzez odesłanie do ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. 

 

 Według tej zaś ustawy waluta wirtualna, to cyfrowe odwzorowanie wartości, które nie jest:

 

  1. prawnym środkiem płatniczym emitowanym przez NBP, zagraniczne banki centralne lub inne organy administracji publicznej, międzynarodową jednostką rozrachunkową ustanawianą przez organizację międzynarodową i akceptowaną przez poszczególne kraje należące do tej organizacji lub z nią współpracujące,
  2. pieniądzem elektronicznym w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych,
  3. instrumentem finansowym w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie
  4. instrumentami finansowymi,
  5. wekslem lub czekiem

 

oraz jest wymienialne w obrocie gospodarczym na prawne środki płatnicze i akceptowane jako środek wymiany, a także może być elektronicznie przechowywane lub przeniesione albo może być przedmiotem handlu elektronicznego.

  

Analizowany projekt jest rewolucyjny pod wieloma względami – gdyż m.in. kwalifikuje przychody z kryptowalut do źródła jakim są „kapitały pieniężne”, czyni neutralnym podatkowo wymianę kryptowalut na kryptowaluty, a także określa stałą stawkę podatku na poziomie 19 % (niezależnie od wysokości dochodu). Przechodząc do szczegółów tego projektu warto odnotować następujące informacje – nadchodzące zmiany (o ile projekt nie zostanie zmodyfikowany na etapie prac sejmowych).

 

Zakwalifikowanie przychodów z obrotu walutami wirtualnymi do źródła – kapitały pieniężne

 

Przychody z obrotu walutami wirtualnymi kwalifikowane będą odpowiednio do przychodów z kapitałów pieniężnych (art. 17 ustawy PIT). Z tego tytułu określone zostaną szczególne zasady opodatkowania. W efekcie przychody te nie będą łączone z innymi przychodami z kapitałów pieniężnych (zysków kapitałowych).

 

Najważniejsze z punktu widzenia inwestora – tradera – jest to, że kwalifikacja do źródła przychodów – kapitały pieniężne – dokonana zostanie nawet wtedy, gdy podatnik będzie osiągał przychody z obrotu walutami wirtualnymi w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Oznacza to zatem, że założenie „działalności gospodarczej” typowo pod obrót kryptowalutami będzie niemożliwe (wyjątkiem będzie działalność giełd walut wirtualnych, kantorów). W rezultacie przyjęcia tych zasad, poniesiona strata z obrotu walutami wirtualnymi, nie będzie mogła być odliczona od innych dochodów podatnika, np. z prowadzonej działalności gospodarczej.

 

Przychody z obrotu walutami wirtualnymi

 

Do przychodów zaliczane będą:

 

  1. przychody ze sprzedaży walut wirtualnych na giełdzie, w kantorze oraz na wolnym rynku, czyli przychody z wymiany waluty wirtualnej na środek płatniczy;
  2. sprzedaż walut wirtualnych będzie miała miejsce także jeżeli mieć będzie zapłata takimi walutami za towar, usługę lub prawo majątkowe niebędące walutą wirtualną oraz regulowanie innych zobowiązań walutą wirtualną.

 

W przypadku dokonania zapłaty kryptowalutami za towary przychód z kapitałów pieniężnych będzie odpowiadał cenie zakupionego towaru lub usługi.

 

Koszty uzyskania przychodów

 

W projekcie ustawy potwierdza się, że opodatkowaniu podlegał będzie dochód podatnika, czyli będzie możliwe uwzględnienie wydatków związanych z obrotem walutą wirtualną.

 

Metoda rozliczania kosztów uzyskania przychodów

 

Projektodawca zaproponował, aby przy rozliczaniu przychodów uzyskiwanych z kryptowalut nie było konieczne identyfikowanie konkretnych wydatków z konkretnymi przychodami. W efekcie uchwalenia ustawy w proponowanym kształcie „w zapomnienie” odchodzą wszelkie rozważania na temat zasadności stosowania tzw. „FIFO”, sposobów „magazynowania” oraz wyceny kryptowalut i bieżącego śledzenia, która „partia kryptowalut” została akurat sprzedana.

 

Ważne dla przyszłych inwestorów jest to, że wszystkie koszty jakie podatnik poniesie w danym roku podatkowym, będzie obowiązany wykazać w zeznaniu rocznym, niezależnie od tego, czy w tym samym roku uzyska przychód, czy też nie. W rezultacie, co podkreśla się w projekcie, koszty danego roku podatkowego, które przewyższą uzyskane w tym roku przychody, zwiększą koszty podatkowe następnego roku podatkowego.

 

Pobór podatku

 

Projekt zakłada przyjęcie zasady samoobliczenia podatku, bez pośrednictwa płatnika. Podatek rozliczany będzie w zeznaniu rocznym. W trakcie roku podatnicy nie będą zobowiązani wpłacać zaliczek na podatek (w przypadku innych przychodów z kapitałów pieniężnych, podatnicy PIT nie wpłacają w ciągu roku zaliczek na podatek).

 

Sprzedaż towarów/usług rozliczana walutami wirtualnymi

 

W projekcie wiele miejsca poświęcono na temat sposobu przyjmowania płatności przez przedsiębiorcę za towar/usługę w postaci waluty wirtualnej. Projektodawca przewiduje, że traktowane to będzie jak dwie umowy. Każda ze stron zawartej umowy będzie zarówno sprzedawcą, jak i nabywcą. Przychodem przedsiębiorcy ze sprzedaży np. towaru, będzie cena (wartość) tego towaru.

 

Podsumowanie

 

Omawiany projekt porządkuje branżę kryptowalutową pod względem prawno-podatkowym. Przyszli inwestorzy – stosując się do zapisów ustawy – mieć powinni, przynajmniej teoretycznie, większą pewność co do treści obowiązujących ich norm prawnych i skutków fiskalnych dokonywanych operacji. Na chwilę obecną pozostaje Nam zatem śledzić wskazany projekt, zwłaszcza czy zostanie on przyjęty w formie proponowanej przez Ministra Finansów.

 

Autor: radca prawny Krzysztof Janas – Biuro Rachunkowe Taxo

 

Specjalnie dla czytelników Bitcoin.pl mamy przygotowaną zniżkę – za podanie hasła „bitcoin.pl” obniżamy cenę za nasze usługi o 5%!

 

Zrzut ekranu 2018 10 03 o 18.15.59

 

Bitcoina i inne kryptowaluty kupisz w prosty i bezpieczny sposób na giełdzie zondacrypto.

Tagi
Autor

Na rynku kryptowalut od 2013 r. Współorganizowałem pierwsze w Polsce konsultacje społeczne w Sejmie dotyczące technologii blockchain, a także Polski Kongres Bitcoin, w ramach którego wystąpił Andreas Antonopoulos. Współpracowałem z posłami na Sejm RP, w celu przygotowania interpelacji na temat takich kwestii jak: kryptowaluty, CBDC czy technologia blockchain. Interesuje się historią, ekonomią, polityką i oczywiście technologią blockchain.

Newsletter Bitcoin.pl

Więcej niż bitcoin i kryptowaluty. Najważniejsze newsy i insiderskie informacje prosto na Twój email.

Dbamy o ochronę Twoich danych. Przeczytaj naszą Politykę Prywatności