KNFkomunikat1

 

Temat KNF jest ostatnio dość popularny a samo KNF mocno aktywne wobec kryptowalut i kryptowalutowej branży.  Dziś pojawił się oficjalny komunikat dotyczący giełd i kantorów.

 

W komunikacie znajdziemy 4 główne zagadnienia:

 

Kantory i giełdy kryptowalut sa w Polsce legalne.

 

Sprawa dość oczywista bowiem wszystko co nie jest zakazane jest legalne. Dobrze jednak, że KNF jasno to zakomunikowało.

 

„W polskim systemie prawa nie funkcjonują przepisy zakazujące prowadzenia działalności w charakterze giełd lub kantorów kryptowalut, co oznacza, że prowadzenie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalności w formie giełdy lub kantoru kryptowalut, a także obrót kryptowalutami, nie jest zakazane, a w związku z tym jest legalne.„ – znajdziemy w komunikacie KNF

 

Od 13 lipca 2018 giełdy i kantory staną się instytucjami zobowiązanymi.

 

Wynika to z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Giełdy, kantory, procesory płatności oraz portfele online zostaną instytucjami obowiązanymi o czym pisaliśmy wcześniej.

Jednak co jest bardziej istotne, w opinii KNF:

 

„prowadzenie tej działalności, w opinii KNF, wiązać się może z wykonywaniem czynności objętych właściwymi przepisami regulującymi działalność podmiotów na rynku finansowym, a co za tym idzie z obowiązkiem uzyskania stosowych zezwoleń KNF, np. zezwolenia na wykonywanie usług płatniczych w zakresie prowadzenia rachunków płatniczych (tzw. wirtualne portmonetki) i wykonywania transakcji płatniczych określonych w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych3; (ustawa o usługach płatniczych). W konsekwencji działalność ta, tak samo jak każdy inny przejaw działalności gospodarczej, musi się odbywać w pełnej zgodności z obowiązującymi przepisami prawnymi.„

 

Wynika z tego, że w opinii KNF, giełdy i kantory oraz portfele online powinny ubiegać się o stosowne zezwolenia. To może być już gwóźdź do trumny branży kryptowalutowej  w Polsce, bo pomijając trudności w uzyskaniu takich zezwoleń dużo może zależeć od dobrej lub złej woli KNF.

 

W przekonaniu KNF giełdy i kantory łamią art. 150 ustawy o usługach płatniczych.

 

„KNF przypomina, że podmioty prowadzące działalność w charakterze giełd i kantorów kryptowalut, które zostały wpisane na „Listę ostrzeżeń publicznych Komisji Nadzoru Finansowego”, w przekonaniu KNF mogły świadczyć klientom usługi płatnicze bez wymaganego zezwolenia KNF co stanowi naruszenie art. 150 ustawy o usługach płatniczych. Należy jasno wskazać, że powodem działań Komisji w tym zakresie nie było prowadzenie działalności w charakterze giełdy lub kantorów kryptowalut, a uzasadnione podejrzenie niezgodnego z prawem działania bez właściwego zezwolenia, co stwarzało stan potencjalnego zagrożenia dla osób powierzających swoje środki tym podmiotom. Równocześnie należy wskazać, że podmioty te nie podejmowały realnych działań w celu uzyskania od KNF niezbędnego zezwolenia, ani też nie występowały do KNF z wnioskiem o określenie na ich potrzeby właściwych ram prawnych. „

 

Wypowiadanie umów o prowadzenie rachunków firm kryptowalutowym przez banki

 

„W kontekście relacji podmiotów z branży kryptowalut z instytucjami obowiązanymi w odniesieniu do wymogów ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy, KNF wyjaśnia, że w przypadku gdy instytucja obowiązana (np. bank) nie może wykonać obowiązków związanych ze stosowaniem środków bezpieczeństwa finansowego, to z mocy tej ustawy nie przeprowadza transakcji, nie podpisuje umowy z klientem lub rozwiązuje zawarte umowy oraz przekazuje Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej (w uzasadnionych przypadkach z uwzględnieniem ryzyka prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu) informacje o danym kliencie wraz z posiadanymi informacjami o planowanej przez niego transakcji. Zatem działania takie ze strony podmiotów obowiązanych wynikają przede wszystkim z faktycznego ograniczenia lub uniemożliwienia w danym przypadku wykonywania przez instytucję obowiązaną jej obowiązków. „

 

Program Innovation Hub

 

„Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom podmiotów, które deklarują wolę działania zgodnie z prawem polskim oraz wolę zapewnienia właściwego zabezpieczenia środków powierzonych im przez ich klientów (w tym podmiotom działającym na rynku kryptowalut), a potrzebują pomocy w zidentyfikowaniu właściwych przepisów oraz obowiązków prawnych niezbędnych do prowadzenia tej działalności, Urząd KNF powołał Program Innovation Hub, w ramach którego możliwe jest ustalenie wraz z KNF ram prawnych i organizacyjnych takiej działalności w sposób zapewniający zgodność z prawem działalności tych podmiotów oraz bezpieczeństwo środków powierzonych im przez klientów.”