TAXO mining

 

Celem niniejszego artykułu przygotowanego we współpracy z biurem rachunkowym TAXO, jest ukazanie - w przystępnej formie - w sposób syntetyczny - podstawowych aspektów prawno-podatkowych z jakimi wiąże się wykonywanie czynności takich jak mining (wydobywanie - kopanie).

 

Poprzez aspekty prawno-podatkowe wymagające prezentacji", rozumie się w szczególności ukazanie:

 

  • czy i co jest przychodem, dla takiej osoby, a także czy i co jest kosztem uzyskania przychodu (w jaki sposób rozpoznać dochód, w jaki sposób zidentyfikować koszty);
  • kiedy powstaje obowiązek podatkowy dla takiego podatnika;
  • w jaki sposób dokumentować należy (ewidencjonować) czynności takie jak trading/mining (zwłaszcza w przypadku osoby fizycznej nieprowadzącej pozarolniczej działalności gospodarczej);
  • czy i jakie deklaracje/dokumenty księgowe należy składać/sporządzać;
  • czy i w jakim zakresie wskazane czynności stanowią czynności podlegające podatkowi od towarów i usług, a jeśli tak to według jakiej stawki i co stanowi  podstawę opodatkowania.

 

Co stanowi przychód/dochód/koszty uzyskania przychodu ?

 

Przychód uzyskany z tytułu zbycia nabytego krypto stanowił będzie przychód z praw majątkowych, o jakich mowa w art. 10 ust. 1 pkt 7 w zw. z art. 18 ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 200, z późn. zm., dalej: "ustawa o PIT"). Dochodem uzyskanym z tytułu zbycia nabytego krypto będzie nadwyżka sumy przychodów nad kosztami ich uzyskania[1]. Do kosztów uzyskania przychodów z tytułu odpłatnego zbycia krypto można co do zasady zaliczyć wszelkie koszty poniesione w celu nabycia krypto (np. koszt ich wytworzenia/nabycia), aczkolwiek muszą one zostać prawidłowo udokumentowane[2].

 

Tym niemniej trzeba mieć na uwadze, że w przypadku osoby osiągającej (dodatkowy) dochód z tytułu zbywania wydobywanego krypto uwzględnianie jako kosztów np. wydatków na sprzęt komputerowy, najem lokalu, znaczne opłaty za prąd może prowadzić do wniosku, że nie jest do działalność okazjonalna, ale zarobokowa, profesjonalna, prowadzona w sposób zorganizowany. Innymi słowy, może być to działanie ryzykowne. To podatnik bowiem, kreując elementy stanu faktycznego, może uzyskiwać przychody z handlu kryptowalutą albo w sposób zorganizowany i ciągły, czyli w sposób stały, nieokazjonalny, profesjonalny, metodyczny, systematyczny i uporządkowany albo w sposób incydentalny, okazjonalny w sposób przypadkowy, nieregularny. Jednakże przy kwalifikacji uzyskiwanych przychodów z obrotu kryptowalutą zawsze należy brać pod uwagę treść art. 5a pkt 6 ustawy o PIT. Decydujące znaczenie ma to, czy w okolicznościach faktycznych danej sprawy zostały spełnione przesłanki z art. 5a pkt 6 ww. ustawy, a nie tylko przekonanie podatnika o właściwej, jego zdaniem, kwalifikacji osiąganych przez niego przychodów do określonego źródła przychodów. Podstawowe znaczenie ma sposób w jaki podatnik dokonuje obrotu kryptowalutą – a więc profesjonalny, zarobkowy, zorganizowany i ciągły charakter dokonywanych czynności oraz prowadzenie ich na własny rachunek i ryzyko.

 

W efekcie takie przychody (dochody) mogą zostać zakwestionowane w takiej części, w jakiej błędnie nie zostały uznane jako przychody (dochody) z niezgłoszonej pozarolniczej działalności gospodarczej. Trzeba mieć na uwadze, że fakt, iż chociaż ktoś działalności gospodarczej nie prowadzi (formalnie) to de facto, w oczach organów skarbowych działalność taką prowadzi.

 

Samo pozyskiwanie prawa własności jednostek BTC w sposób pierwotny (tj. w procesie tzw. „wydobywania”), nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.  Innymi słowy, nabycie przez jednostek krypto poprzez ich wydobycie, nie powoduje powstania obowiązku podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych. Obowiązek podatkowy - w przypadku Minera - powstaje dopiero wtedy, gdy dochodzi do zbycia krypto.

 taxokryptogif

 

W jaki sposób opłacać podatek dochodowy?

 

Dochód osiągnięty z praw majątkowych, podlega opodatkowaniu według skali podatkowej.

 

Należy go wykazać w zeznaniu podatkowym składanym w terminie do 30 kwietnia roku następującego po roku, w którym osiągnięto dochód.  Podlega on wpłacie w tym terminie, tj. do 30 kwietnia roku następnego - innymi nie opłaca się go zaliczkowo w trakcie roku, w którym doszło do sprzedaży.

 

Rodzaj prowadzonej dokumentacji księgowej?

 

Osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej, zajmujące się Miningiem lub Tradingiem (przyjmując tezę, że istotnie nie prowadzą one działalności gospodarczej w rozumieniu art. 5a pkt 6 ustawy o PIT) nie muszą prowadzić ksiąg, o jakich mowa w przepisach rozdziału 5 ustawy o PIT. Osoby te muszą jednak gromadzić i przechowywać dokumenty potwierdzające poniesione koszty uzyskania przychodu. W tym zakresie nie obowiązują żadne szczególne uregulowania - nie ma też wzoru dokumentowania (rozliczania) tych wydatków. Podatnik ma prawo rozliczyć koszty uzyskania przychodów w wysokości kosztów faktycznie poniesionych.

 

W jaki sposób wykazywać dochód?

 

Przychód uzyskany z obrotu (sprzedaży) BTC należy wykazać w zeznaniu rocznym na druku PIT-36 (w części D.1., rubryka – Prawa autorskie i inne prawa), składanym w  terminie do dnia 30 kwietnia roku następującego po roku, w którym będzie miała miejsce sprzedaż krypto.

 

Skala podatkowa

 

Wysokość progów podatkowych (skali) dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej jest następująca:

- pierwszy próg podatkowy - 18% do kwoty 85 528 zł,

- drugi próg podatkowy - 32% powyżej kwoty 85 528 zł.

 

Podatek od towarów i usług

 

Podatnikami podatku VAT są osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą obejmującą wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych. Miner lub Trader niewykonujący działalności gospodarczej nie jest podatnikiem podatku VAT.

 

Zgodnie z podstawowym założeniem systemowym, przyjętym w ustawie o VAT oraz w ustawie o podatku od czynności cywilnoprawnych, opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych podlegają czynności, których przedmiotem jest nieprofesjonalny obrót rzeczami oraz prawami majątkowymi. Ewentualne obowiązki - przy nieprofesjonalnym obrocie ciążą na Kupującym.

 

[1]  Art. 9 ust. 2 ustawy o PIT.

[2] Podstawowa reguła wynikająca z art. 22 ust. 1 ustawy o PIT, z wyłączeniem kosztów wymienionych w art. 23 ustawy o PIT.

 

Biuro rachunkowe TAXO.

 

Potrzebujesz pomocy przy rozliczeniu się z obortu kryptowalut? Nasi eksperci służą swoim doświadczeniem - pomożemy Ci zmierzyć się z rozliczaniem kryptowalut i nie tylko! odwiedź nas na Taxo-krypto.pl lub znajdź nas na facebooku

 

Dla czytelników Bitcoin.pl 5% zniżki na hasło "bitcoin.pl".