REGULAMIN KORZYSTANIA Z WIDGETU SPRZEDAŻOWEGO BITCOIN 

Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z usługi „Szybki i bezpieczny kantor Bitcoin”, oferowanej w formie Widgetu na stronie internetowej www.bitcoin.pl.

§1 DEFINICJE

Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o:

 1. Widgecie– należy przez to rozumieć element graficznego interfejsu użytkownika, umieszczony na stronie internetowej Partnera, umożliwiający zawarcie umowy sprzedaży waluty wirtualnej Bitcoin, na warunkach i z uwzględnieniem zasad, o jakich mowa w niniejszym Regulaminie (dalej: Usługa”). 
 2. Użytkowniku – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, zawierającą umowę sprzedaży waluty Wirtualnej Bitcoin, która jest pełnoletnia w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, co znaczy, że ukończyła 18 rok życia.
 3. Walucie wirtualnej – należy przez to rozumieć waluty wirtualne dostępne w ramach Usługi, tj. zbywalne dobra niematerialne o charakterze majątkowym wymienialne w obrocie gospodarczym na prawne środki płatnicze i akceptowane przez osoby fizyczne i prawne jako środek wymiany oraz mogące być elektronicznie przechowywane lub przeniesione na inną osobę fizyczną lub prawną albo być przedmiotem handlu elektronicznego, a niebędące
  1. prawnym środkiem płatniczym emitowanym przez NBP, zagraniczne banki centralne lub inne organy administracji publicznej,
  2. pieniądzem elektronicznym w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych,
  3.  instrumentem finansowym w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi,
  4. międzynarodową jednostką rozrachunkową ustanawianą przez organizację międzynarodową i akceptowaną przez poszczególne kraje należące do tej organizacji lub z nią współpracujące,
  5. wekslem lub czekiem wystawionym w prawnym środku płatniczym lub międzynarodowej jednostce rozrachunkowej;

z uwzględnieniem ograniczenia, że na chwilę obecną ofertowaną walutą wirtualną do sprzedaży jest Bitcoin.

 1. Ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. – należy przez to rozumieć Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz wszystkie akty prawne z nim związane.
 2. Ustawie z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. 2018 poz. 723) wdrażającą dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/849 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie zapobiegania wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu oraz uchylającą ustawa z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.
 3. Regulaminie – należy przez to rozumieć niniejszy Regulamin dostępny na stronie www.bitcan.pl/regulaminwidget.
 4. Transakcji – należy przez to rozumieć realizację ofert sprzedaży Walut wirtualnych dokonywanych przez Użytkowników.
 5. Ofercie – należy przez to rozumieć ofertę w rozumieniu art. 66 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny skierowaną dla indywidualnego odbiorcy.
 6. Kupującym – należy przez to rozumieć kupującego w rozumieniu art. 535 i n. Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny będącego Użytkownikiem Widgetu;
 7. Opłata transakcyjna – jest to ilość walut wirtualnych pobierana w celu wynagrodzenia górników, którzy wydobędą blok, w którym umieszcza się Transakcję, a tym samym jej zatwierdzenia w celu przesłania Walut Wirtualnych nabytych przez Użytkownika w ramach korzystania z Usługi, a której to opłaty szczegółowa charakterystyka, budowa i sposób obliczania określona jest pod adresem: https://pl.m.wikibooks.org/wiki/Bitcoin/Transakcje
 8. Usługodawcę – należy przez to rozumieć właściciela serwisu „BITCAN”, będącego kantorem waluty wirtualnej, tj. spółkę Litpay Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Garbary 71/19, 61-758 Poznań, NIP: 7831797973, REGON: 382609890, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000772632. Kapitał zakładowy 5.000,00 zł, która jest dostawcą usługi wymiany krytpowaluty bitcoin za walutę fiducjarną.
 9. Partnera – należy przez to rozumieć właściciela serwisu „BITCOIN.PL” w osobie Blockchain Press Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Hoża 86 / 410, 00-682 Warszawa wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 000075613.

§2 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Korzystanie z Usługi jest dobrowolne.
 2. Bezwzględnym warunkiem korzystania z Widgetu jest wyrażenie zgody przez Użytkownika na postanowienia Regulaminu poprzez dokonanie akceptacji Regulaminu w interfejsie Widgetu Sprzedażowego.
 3. Użytkownik zobowiązany jest do powstrzymywania się od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Widgetu Sprzedażowego, w tym jakiegokolwiek ingerowania w jego zawartość lub jego elementy techniczne.
 4. Partner oraz Usługodawca nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne zakłócenia, w tym przerwy techniczne w funkcjonowaniu Widgetu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub za niekompatybilność Widgetu z infrastrukturą techniczną Użytkownika (minimalne warunki techniczne wskazano w ust. 5 poniżej).
 5. Korzystanie z Widgetu wymaga spełnienia przez system teleinformatyczny – z którego korzysta Użytkownik – poniższych minimalnych wymogów technicznych, tj.:
  1. posiadanie urządzenia – umożliwiającego dostęp do sieci Internet, wyposażonego w sprawny system operacyjny, np. Android, IOS, Linux lub Windows – z zainstalowaną aktualną wersją przeglądarki internetowej – zapewniającej dostęp do zasobów sieci Internet, takiej jak: Internet Explorer, Opera, Mozilla Firefox, Safari, Google Chrome lub innej kompatybilnej a także,
  2.  posiadanie aktywnego konta poczty e-mail.

§3 PRZEDMIOT DZIAŁANIA WIDGETU

 1. Podstawowym zadaniem Widgetu jest umożliwienie Użytkownikom Kupna jednostek Walut wirtualnych. Widget w sposób automatyczny kojarzy ofertę Użytkownika z ofertą podmiotu dokonującego Sprzedaży jednostek Walut wirtualnych na innych portalach w sieci Internet oraz zawiera w imieniu Użytkownika z ww. podmiotem Transakcję, w wyniku której Użytkownik Kupuje Walutę wirtualną w ilości wskazanej w zapytaniu Ofertowym.
 2. Usługi Widgetu są odpłatne, przy czym wynagrodzenie Usługodawcy jest wliczone w cenę nabycia waluty wirtualnej.
 3. Na dzień obowiązywania niniejszego Regulaminu w Widgecie dostępna jest Waluta wirtualna Bitcoin (BTC). Ewentualne poszerzenie oferty Widgetu o inne waluty wirtualne nie zmienia treści Regulaminu. Użytkownicy zostaną poinformowani za pośrednictwem poczty elektronicznej o poszerzeniu oferty Widgetu.
 4. Poprzez zautomatyzowanie działań, Widget dokonuje weryfikacji wartości Walut wirtualnych dostępnych na rynku, wybierając najbardziej korzystną dla Użytkownika – na daną chwilę – Ofertę podmiotu, dokonującego kupna Walut wirtualnych na innych Portalach, w zależności od zapytania Ofertowego Użytkownika.
 5. Widget umożliwia skorzystanie z Usługi co najwyżej raz dziennie – dla jednego adresu e-mail Użytkownika – pod warunkiem, że wartość jednostkowa takiej transakcji kupna waluty wirtualnej nie przekroczy kwoty 1.000,00 złotych.
 6. Z uwagi na zmienność kursów Walut wirtualnych wysokość zakupu Waluty wirtualnej wskazana w zapytaniu ofertowym Użytkownika jest wiążąca przez ściśle wyznaczony przez mechanizm wbudowany w Widget czas i pod warunkiem uiszczenia w tym czasie ceny zakupu, na zasadach o jakich mowa w § 5.
 7. Usługodawca nie jest gwarantem inwestycji w Waluty wirtualne, zaś Usługodawca podejmuje działania celem uświadamiania Użytkowników w zakresie ryzyka takich inwestycji, mając przede wszystkim na uwadze stanowisko Narodowego Banku Polskiego i Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie Walut wirtualnych, którego pełną treść można znaleźć pod adresem:

https://www.knf.gov.pl/komunikat_mobilny?articleId=57363&p_id=18 .

§4 UŻYTKOWNIK – ZASADY WERYFIKACJI

 1. Korzystanie z Widgetu nie wymaga utworzenia Konta użytkownika. Użytkownik celem skorzystania z Usługi  zobowiązany jest do podania swojego adres e-mail.
 2. Skorzystanie z Usługi nie wymaga przeprowadzenia procedury weryfikacji Użytkownika, ponieważ z uwagi na ograniczenia kwotowe co do maksymalnej wartości ilości kupowanej waluty wirtualnej, o jakiej mowa w § 3 ust. 5, każda transakcja stanowi transakcję okazjonalną w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.
 3. Usługodawca wprowadził środki bezpieczeństwa finansowego ograniczające możliwość zakupu – przez jednego Użytkownika o danym adresie e-mail – większej ilości waluty wirtualnej, aniżeli wykraczająca poza wartość o jakiej mowa w ustępie poprzedzającym. 
 4. Usługodawca wprowadził środki bezpieczeństwa finansowego ograniczające możliwość skorzystania z usługi przez osoby logujące się spoza terytorium Rzeczypospolitej Polski.
 5. Dane Użytkownika przetwarzane są na zasadach określonych w § 9 Regulaminu.

§5 PRZEBIEG TRANSAKCJI

 1. Użytkownik, składając zapytanie Ofertowe, wskazuje ilość środków wyrażonych w polskich złotych (PLN), jaką chce przeznaczyć na zakup Waluty wirtualnej.
 2. Widget w oparciu o wprowadzone przez Użytkownika zapytanie ofertowe prezentuje jaką ilość waluty wirtualnej Użytkownik może nabyć za podaną kwotę pieniędzy wyrażoną w złotych.
 3. Informacja prezentowana przez Widget, o jakiej mowa w ustępie poprzedzającym, jest wiążąca do czasu zapełnienia się paska animacji wbudowanej w Widget, widniejącej pod frazą „Kupujesz Y BTC za X PLN”, gdzie w miejscu Y wyświetla jest oferta Usługodawcy, zaś w miejscu X kwota, jaką przeznaczyć na zakup waluty wirtualnej chce Użytkownik.
 4. Widget umożliwia wskazanie adresu publicznego portfela, na który Usługodawca dostarczy zakupioną walutę wirtualną bitcoin. Nie jest możliwe zawarcie transakcji bez podania adresu zewnętrznego portfela.
 5. Z uwagi na znaczną zmienność wartości Walut wirtualnych, ostateczna weryfikacja Oferty następuje na chwilę zaksięgowania na rachunku bankowym Administratora albo przekazania na rachunek pośrednika płatności środków przeznaczonych na kupno Waluty wirtualnej przez Użytkownika, przy czym jeżeli Użytkownik zleci i przeprowadzi płatność przy użyciu jednego ze sposobów, o jakim mowa poniżej, przed upływem czasu związania ofertą, o jakim mowa w ust. 3, to transakcja zostanie zawarta na warunkach prezentowanych przez Widget w reakcji na Zapytanie Ofertowe Użytkownika.
 6. Informacja, o jakiej mowa w ustępach poprzedzających prezentuje, jaką ilość waluty wirtualnej nabędzie Użytkownik, który akceptuje że:
  1. to on ponosi koszty Opłaty Transakcyjnej wynikającej z konieczności przesłania zakupionych walut wirtualnych na wskazany adres portfela publicznego, o jakim mowa w ust. 4;
  2. ostateczna ilość waluty wirtualnej, która zostanie przesłania na adres portfela publicznego, o jakim mowa w ust. 4 będzie odpowiadać różnicy ilości, o jakiej mowa w ust. 3 i wysokości Opłaty Transakcyjnej. 
 7. Środki przeznaczone na kupno Walut wirtualnych Użytkownik przekazuje Administratorowi korzystając z usług pośrednika płatności tj. CashBill S.A. z siedzibą w Katowicach, przy ulicy Sobieskiego 2, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000323297;
 8. Usługa realizowana jest niezwłocznie po zatwierdzeniu oferty Użytkownika. Usługodawca w imieniu i na rzecz Użytkownika zakupuje waluty wirtualne o wartości aktualnie dostępnej na rynku. Po przekazaniu waluty wirtualnej, Użytkownik nie może odstąpić od Transakcji. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Użytkownikowi, jeżeli Usługodawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy (art. 38 ust 1. Ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta).
 9. Waluty wirtualne zakupione w imieniu i na rzecz Użytkownika przekazywane są niezwłocznie na unikalny adres Portfela Użytkownika, podanego przez Użytkownika w Widgecie, skąd Użytkownik może nimi dysponować w dowolny sposób. 
 10.  Użytkownik, nabywając Waluty wirtualne, wskazuje adres zewnętrzny portfela, na który ma zostać przekazana waluta wirtualna, na własną odpowiedzialność i nie może czynić względem Usługodawcy żadnych roszczeń, jeżeli ów adres poda błędnie.
 11. Administrator oraz pośrednicy płatności i banki stosują wszelkie środki bezpieczeństwa zapewniające płynność transakcji i ochronę środków. Finalizacja transakcji następuje nie później niż 1 dzień roboczy od jej rozpoczęcia.
 12. Minimalna wartość Transakcji wynosi równowartość 50 polskich złotych (PLN), zaś maksymalna ze względu na powody, o jakich mowa w § 4, wynosi równowartość 1000 polskich złotych (PLN).
 13.  Po zrealizowaniu transakcji Użytkownik otrzymuje na podatny adres e-mail potwierdzenie zakupionej ilości waluty wirtualnej wraz z informacją o ilości i cenie nabycia.

§6 ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Użytkownik zobowiązany jest do zagwarantowania zgodności z prawem wszelkich podejmowanych przez niego działań zawieranych w ramach Transakcji.
 2. Każdy z Użytkowników zobowiązany jest zwolnić Usługodawcę z odpowiedzialności względem jakichkolwiek osób trzecich, a także naprawić wszelkie szkody, jakie Usługodawca poniesie w wypadku wystąpienia jakichkolwiek roszczeń osób trzecich w związku z korzystaniem przez Użytkownika z Widgetu w sposób niezgodny z Regulaminem, dobrymi obyczajami lub przepisami prawa.
 3. Użytkownik zobowiązany jest do powstrzymywania się od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Widgetu, w tym jakiegokolwiek ingerowania w zawartość Widgetu lub jego elementy techniczne. Użytkownik przyjmuje przy tym do wiadomości, że jest jedyną osobą odpowiedzialną za działania dokonywane w ramach zapytania Ofertowego i transakcji zawieranej przy użyciu Widgetu.
 4.  Niedozwolone jest wykorzystywanie Widgetu do celów niezgodnych z jego przeznaczeniem.
 5. Użytkownik zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Usługodawcę o każdym użyciu jego adresu e-mail przez osobę nieupoważnioną, o których powziął wiadomość a także innych naruszeniach bezpieczeństwa Widgetu.
 6. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie z Widgetu w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem lub niezgodny z obowiązującymi przepisami prawa.
 7. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za zablokowanie, zajęcie lub zabezpieczenie środków Użytkownika przez właściwe podmioty bądź organy wymiaru sprawiedliwości na mocy obowiązujących przepisów prawa – w tym przede wszystkim na podstawie ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.
 8. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za źródło pochodzenia środków wykorzystywanych w ramach Transakcji w zakresie przewyższającym jego obowiązki wynikające z obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

§7 BEZPIECZEŃSTWO TRANSAKCJI

 1. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Waluty wirtualne nie są pieniądzem elektronicznym, nie mieszczą się w zakresie ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 roku o usługach płatniczych oraz ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi
 2. Usługodawca jest instytucją obowiązaną w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. 2018 poz. 723), przy czym w przypadku Usług świadczonych za pomocą Widgetu mają miejsce transakcje okazjonalne, o jakich mowa w art. 35 ust. 1 pkt 2 tej ustawy, ale o wartościach niższych, niż tam podane.
 3. Usługodawca, w ramach działalności Widgetu, korzysta z usług świadczonych przez podmioty trzecie, w tym pośredników płatności oraz banki, tj. podmioty będące instytucjami obowiązanymi w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.
 4. Mając jednak na uwadze ograniczenia Usługodawcy w dostępności do środków umożliwiających kontrolę działalności Użytkowników, Usługodawca nie może ponosić jakiejkolwiek odpowiedzialności za naruszenia prawa przez Użytkowników Widgetu.
 5. Usługodawca wprowadził wewnętrzną procedurę w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowania terroryzmu zgodnie z obowiązkiem wynikającym z ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

§8 OPŁATY

 1. Korzystanie z Widgetu w zakresie usług Wymiany Walut wirtualnych jest odpłatne.
 2. Opłata za korzystanie z usług Widgetu pobierana jest automatycznie i zawiera się ona w cenie nabycia określonej ilości waluty wirtualnej.
 3. Ilość waluty wirtualnej, którą Użytkownik może nabyć lub nabywa za określoną kwotę pieniędzy wyrażoną w złotych polskich jest prezentowana z uwzględnieniem prowizji pobieranej przez Usługodawcę.

§9 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH, POLITYKA PRYWATNOŚCI

 1. Administratorem danych osobowych jest Litpay Sp. z o.o z siedzibą w Poznaniu przy ul. Garbary 71/19, 61-758 Poznań, NIP: 7831797973, REGON: 382609890, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000772632.
 2. Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną przez Administratora na podstawie ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. poprzez oświadczenie złożone w Widgecie.
 3. Niniejsza zgoda może zostać cofnięta. W przypadku cofnięcia zgody Administrator zobowiązany jest do wstrzymania Transakcji, a także może odmówić dalszego świadczenia usług.
 4. Administrator jest uprawniony do przetwarzania danych osobowych Użytkownika w celu realizacji postanowień niniejszego Regulaminu, z zachowaniem wymogów bezpieczeństwa danych określonych w ogólnym rozporządzeniu z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie danych osobowych. Dane te będą wykorzystywane jedynie dla celów ewidencji Użytkowników, kontaktu z Użytkownikiem oraz weryfikacji tożsamości Użytkowników.
 5. Dane osobowe Użytkowników mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości a także pośrednikom płatności i bankom w granicach obowiązujących przepisów prawa – w tym przede wszystkim na podstawie ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Dane osobowe Użytkowników mogą być również przekazywane adwokatom i radcom prawnym współpracującym z Administratorem.
 6. Dane osobowe Użytkowników nie będą przekazywane do państwa trzeciego, chyba że na wniosek podmiotów uprawnionych do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwych organów wymiaru sprawiedliwości w granicach obowiązujących przepisów prawa.
 7. Użytkownik dobrowolnie wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celu otrzymywania informacji handlowych drogą elektroniczną zgodnie z ogólnym rozporządzeniem z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie danych osobowych oraz ustawą z dnia 18.07.2002 r. (Dz.U. nr 144, poz.1204 z późn. zm.) o świadczeniu usług drogą elektroniczną poprzez oświadczenie złożone w Widgecie. Niniejsza zgoda może zostać cofnięta.
 8. W przypadkach i na zasadach określonych w ogólnym rozporządzeniu z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie danych osobowych oraz w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.), Użytkownik posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 9. Użytkownik posiada prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna iż przetwarzanie dotyczących go danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 10. Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie danych osobowych każdej osobie przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych jej dotyczących. Na wniosek osoby, której dane dotyczą, Administrator jest obowiązany, w terminie 30 dni, na piśmie poinformować o przysługujących jej prawach oraz udzielić odnośnie do jej danych osobowych informacji. Powyższe prawo przysługuje osobie zainteresowanej nie częściej niż raz na 6 miesięcy.
 11. Odpowiednio zabezpieczone kopie dokumentów i informacje uzyskane w wyniku stosowania środków bezpieczeństwa wymienionych w §7 Regulaminu będą przechowywane do wygaśnięcia obowiązku dokumentacyjnego wynikającego z przepisów ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.
 12. Dane osobowe Użytkowników nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

§10 POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 1. Użytkownik może zgłaszać reklamacje dotyczące opisanego w Regulaminie funkcjonowania Widgetu.
 2. Roszczenie reklamacyjne można złożyć drogą elektroniczną na adres e-mail: reklamacje@bitcan.pl lub wysyłając w formie listu poleconego na adres: Litpay Sp. z o.o. ul. Garbary 71/19, 61-758 Poznań.
 3.  Roszczenie reklamacyjne powinno zawierać co najmniej:
  1.  adres e-mail, pod którym Użytkownik występował korzystając z Widgetu,
  2. data transakcji i jest specyfikacja;
  3. opisanie funkcjonalności, której reklamacja dotyczy lub innych okoliczności uzasadniających reklamację,
  4. także konkretne żądanie Użytkownika związane ze składaną reklamacją.
 4. Roszczenia reklamacyjne rozpatrywane są w terminie 14 dni od dnia otrzymania zgłoszenia wraz z dokładnym opisem reklamacji. Użytkownik otrzyma informację o sposobie rozpatrzenia roszczenia reklamacyjnego drogą korespondencji elektronicznej na adres wskazany w roszczeniu reklamacyjnym albo na adres do korespondencji wskazany w roszczeniu reklamacyjnym złożonym w formie listu poleconego.

§11 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin stanowi integralną część zawieranej przez Usługodawcę oraz Użytkownika umowy.
 2. Wszelkie pytania dotyczące działalności Widgetu proszę wysyłać na adres:kontakt@bitcan.pl.
 3. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego, a w szczególności odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego oraz przepisy Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 r., poz. 827).
 4. Użytkownik będący konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, w przypadku ewentualnego sporu z Usługodawcą, ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów dochodzenia roszczeń tj. przykładowo: pomocy miejskiego albo powiatowego rzecznika konsumentów, pomocy organizacji konsumenckich, polubownych sądów konsumenckich lub mediacji. Więcej informacji dotyczących pozasądowych sposobów dochodzenia roszczeń Użytkownik może znaleźć na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta, pod adresem: https://uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php ,wyszukiwarka właściwych miejscowo dla Użytkownika instytucji udzielających pomocy konsumenckiej znajduje się pod adresem: https://uokik.gov.pl/kontakt.php .
 5. Ewentualne spory powstałe między Użytkownikiem niebędącym konsumentem w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego a Usługodawcą rozstrzygane będą przez sąd miejscowo właściwy dla miasta Warszawy.
 6. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu z ważnych przyczyn technicznych, prawnych lub/i organizacyjnych. Zmiana Regulaminu staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Administratora, nie krótszym niż 7 dni od momentu udostępnienia zmienionego Regulaminu. Do Transakcji dokonanych przez Użytkowników przed wejściem w życie zmian Regulaminu zastosowanie mają dotychczasowe postanowienia Regulaminu.
 7. Regulamin wchodzi w życie z dniem: 16.09.2019 roku.

Newsletter

Najważniejsze newsy i insiderskie informacje prosto na Twój email.

>

Dbamy o ochronę Twoich danych. Przeczytaj naszą Politykę Prywatności.

bitbay rejestracja na gieldzie gielda geco one
rozlicz kryptowaluty

Redakcja Bitcoin.pl ostrzega:
Uważaj na oszustów. Dbaj o bezpieczeństwo.