кредиты онлайн онлайн кредит на карту кредит наличными

                 

Kurs28260

Bitmarket

 

cyberlaw.pl

 

Dzisiaj drugi artykuł, w którym odpowiadam na Wasze pytania zgodnie z wspólną inicjatywą Cyberlaw.pl i Bitcoin.pl , o której więcej w poniższym filmiku:

 

 

Zaczynamy!

 

1. Jakie prawne środki przysługują mi jeśli z giełdy zniknęły moje bitcoiny a strona giełdy jest niedostępna?

 

Giełda powinna oferować możliwość generowania wyciągów potwierdzających stan konta. Analogicznie mogą one przypominać te generowane przez banki. Dobrze jest regularnie takie wyciągi pobierać by dysponować jakimkolwiek dowodem, że posiadało się środki w określonej ilości na dzień X. Jednakże można także posłużyć się dokumentami potwierdzającymi wykonywanie transakcji gdzie znajdują się informacje potwierdzające, że jesteśmy użytkownikiem danej giełdy oraz jaki jest stan konta na dzień X. Dodatkowo warto zachować wszelkie e-maile otrzymane od giełdy potwierdzające dane i transakcje.

 

Jeśli zaistnieje sytuacja jak w pytaniu to oczywiście należy skontaktować się z giełdą drogą oficjalną – w postaci oficjalnego pisma – ze wskazaniem jaką ponieśliśmy stratę oraz żądaniem przelewu wierzytelności na wskazany portfel w terminie np. 7 dni pod rygorem skierowania postępowania na drogą sądową. Następnie należy ponowić wezwanie do zapłaty. Kolejny krok to złożenie pozwu. Na tym etapie należy przedstawić wszystkie okoliczności potwierdzające, że posiadaliśmy bitcoiny w określonej ilości, której wartość wynosi na dzień składania pozwu X zł wg. kursu.

 

Obok postępowania cywilnego może zostać wszczęte postępowanie karne. Zostanie ono wszczęte wyłącznie jeśli istnieje podstawa do uznania, że doszło do możliwości popełnienia przestępstwa. W tym celu należy wstępnie zebrać dowody, które następnie należy przedłożyć na policji/w prokuraturze ze wskazaniem podstawy prawnej (np. przestępstwo przywłaszczenia prawa majątkowego, o którym mowa w art. 284 KK).

 

2. Jak rozliczać kontrakty terminowe w BTC?

 

Cechą pochodnych instrumentów finansowych jest fakt, że ich wartość uzależniona jest od wartości instrumentów bazowych, do których mogą należeć różnego rodzaju wskaźniki, w tym wskaźniki finansowe. BTC można uznać za instrument bazowy służący do rozliczenia.

 

Kontrakty terminowe na indeks BTC mogą być tworzone jako średnia arytmetyczna lub ważona cen BTC pochodzących z giełd BTC.

Jednak to co jest bardzo ważne to należy pamiętać, że muszą zostać spełnione łącznie poniższe przesłanki:

 

  1. określona jest wartość (cena, kurs, stopa procentowa lub indeks – wartość referencyjna) instrumentu bazowego, na podstawie którego zostały zbudowane,
  2. przewidziana jest z góry określona data ich rozliczenia,
  3. ustalona wartość referencyjna powinna odnosić się do wartości rynkowej danego instrumentu bazowego.

 

Jeśli wykorzystywane są mechanizmy giełdowe do wyceny to spełniona jest przesłanka 3. Należy mieć na to dokument.

 

W myśl art. 30b ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych od dochodów uzyskanych z odpłatnego zbycia pochodnych instrumentów finansowych, w tym z realizacji praw wynikających z tych instrumentów, z odpłatnego zbycia udziałów (akcji) oraz z tytułu objęcia udziałów (akcji) za wkład niepieniężny w postaci innej niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część, podatek dochodowy wynosi 19% uzyskanego dochodu.

 

W przypadku inwestycji przez np. przez dom maklerski inwestor będący osobą fizyczną otrzymuje zbiorczą Informację PIT-8C sumującą osiągnięte przychody i poniesione koszty na wszystkich rachunkach i rejestrach prowadzonych w domu maklerskim, w tym z rynków zagranicznych, do końca lutego roku następującego po roku podatkowym, w którym uzyskał przychody podlegające opodatkowaniu.

 

Należy pamiętać, iż zobowiązanie podatkowe powstaje w momencie zbycia instrumentów finansowych, a zatem koszty nabycia instrumentów finansowych mogą zostać rozliczone i uwzględnione w informacji PIT-8C dopiero w momencie zbycia tych instrumentów finansowych.

 

W informacji PIT-8C nie są wykazywane dochody, które podlegają opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym.

 

Na podstawie wszystkich otrzymanych Informacji PIT-8C oraz innych posiadanych dokumentów klient sporządza samodzielnie jedno zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym, tj. PIT-38.

 

Pamiętajmy, że dochodów z zysków kapitałowych nie łączy się z dochodami opodatkowanymi na zasadach ogólnych (w szczególności według progresywnej skali podatkowej) oraz uzyskiwanymi z prowadzonej działalności gospodarczej. Zeznanie PIT-38 klient za rok 2016 jest obowiązany złożyć we właściwym dla siebie Urzędzie Skarbowym w terminie do 2 maja 2017 r.

 

W części „F” Informacji PIT-8C zostają uwzględnione sumarycznie przychody i koszty ich uzyskania m.in. z tytułu odpłatnego zbycia pochodnych instrumentów finansowych oraz realizacji praw z nich wynikających, z których dochód podlega opodatkowaniu.

 

W przypadku pochodnych instrumentów finansowych przychodem jest zysk osiągnięty po zamknięciu pozycji, a kosztem jest strata po zamknięciu pozycji oraz prowizja pobrana z tytułu otwarcia i zamknięcia tychże pozycji.

Dochodem jest zaś nadwyżka sumy przychodów nad kosztami ich uzyskania osiągnięta w roku podatkowym.

 

Jeżeli koszty uzyskania przychodów przekraczają sumę przychodów, różnica między tymi wartościami stanowi stratę. Jeżeli klient osiągnął stratę z inwestycji, ma prawo obniżyć dochód uzyskany z inwestowania o wysokość straty poniesionej w danym roku podatkowym w najbliższych kolejno po sobie następujących pięciu latach podatkowych, ale wysokość obniżenia w którymkolwiek z tych lat nie może przekroczyć 50% kwoty tej straty.

 

PIT 8-C wypełnia jak w omawianym przypadku dom maklerski i przesyła zarówno do urzędu skarbowego właściwego dla podatnika jak i do podatnika do końca lutego za rok poprzedni, by podatnik miał podstawę do uwzględnienia go w rozcznym zeznaniu podatkowym.

 

Jednakże w przypadku kontraktu terminowego z udziałem BTC może być problem z PIT-8C. W związku z tym należy poprosić firmę, za pośrednictwem której obsługiwana jest transakcja o informację czy wystawia PIT-8C oraz potrąca podatek albo poprosić o przesłanie stosownego dokumentu zawierającego informacje niezbędne do rozliczenia się w ramach PIT-38 samodzielnie przez podatnika. Dokument najlepiej by był podpisany i w formie papierowej. Niezbędne jest by firma potwierdziła na dokumencie jak była prowadzona transakcja oraz, że pośrednizyła w kontrakcie terminowym).

 

Następnie podatnik składa zeznanie podatkowe PIT 38 – gdzie w pozycji 22 wykazuje dochód z tytułu zbycia pochodnych instrumentów finansowych i to jest obciążone stawką 19% podatku.

 

 

BetaMarek

Beata Marek jest prawnikiem i właścicielem Cyberlaw.pl.

Na co dzień łączy biznes z prawem i bezpieczeństwem teleinformatycznym.

Uwielbia pracę w interdyscyplinarnych zespołach i atmosferę startupów.

Specjalizuje się w prawie nowych technologii.

 

--

Wpis ma charakter edukacyjny. Nie ma wydanych oficjalnych zaleceń ze strony Ministerstwa w zakresie walut cyfrowych i kontraktów terminowych. Wpis nie odnosi się do konkretnego stanu faktycznego. Autorka nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie materiału w jakikolwiek sposób, w tym nie ma wpływu na to czy podmiot podejmie lub nie jakąkolwiek czynność lub czynności.

bitbay 3.0

FlyingAtom